SPANIEL KLUBBENS LOVE 

For printervenlig version – klik her (i sort/hvid og pdf-format)


§ 1: Navn og Hjemsted

Stk. 1:
Klubbens navn er Spaniel Klubben.

Stk. 2: 
Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse


  § 2: Organisation 

Klubben er opbygget med:
 
                    Urafstemning, se § 8.
                    Generalforsamling, se § 9.
                    Hovedbestyrelse, se § 10.
                    Bestyrelse, se § 11
                    Udvalg, se § 13.
                    Regioner, se § 14.

§ 3: Formål

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK) og i overensstemmelse med dennes formål og internationale bestemmelser
at fremme avl og anvendelse af spanielracer hørende under DKK´s gruppe 8, som ikke har deres egen specialklub, samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden,
at afholde udstillinger, skuer, brugs- og jagtprøver samt nært beslægtede arrangementer,
at holde medlemmerne orienteret gennem medlemsbladet.


§ 4: Avlsarbejdet

Stk. 1:
Spanielklubben er DKK´s Sagkundskab vedrørende avlsarbejdet med de i § 3 nævnte spanielracer.

Stk. 2:
Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde, samt efter godkendelse ved urafstemning, jvf. § 8, at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse i DKK´ s sundhedsudvalg.

Stk. 3:
DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale (dødelige) faktorer.

§ 5: Medlemmer

Stk. 1:
Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Således kan bl.a. personer, der køber og sælger hunde med videresalg for øje, ikke optages som medlemmer af klubben.

Stk. 2:
Bestyrelsen har mulighed for at tildele “Spaniel Klubbens hædersnål” til personer der har ydet en indsats for spaniel sagen. Hædersnålen giver ikke kontingentfrihed. Hædersnålen uddeles på generalforsamlingen.

Stk. 3:
DKK´s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved en stedfortræder fra DKK´s bestyrelse.

Stk. 4
Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for spanielsagen, kan udnævnes til æresmedlemmer, indstilling og udnævnelse af æresmedlemmer forelægges hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer af Spaniel Klubben.

Stk. 5: 
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender i årets løb er æresmedlemmer samt ordinære medlemmer, der har betalt kontingent i minimum 3 måneder og ikke er i kontingentrestance med mere end 3 måneder. § 7, stk. 3.


 § 6: Kontingent 

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og erlægges forud for 1 år ad gangen fra første betalingsdag.

 § 7 : Indmeldelse og Udmeldelse 

Stk. 1:
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent på klubbens postgirokonto.

Stk. 2:
Medlemskabet indtræder pr. betalingsdagen.

Stk. 3:
Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden 3 måneder fra forfaldsdagen betragtes som værende i kontingentrestance og slettes af medlemslisten.

Stk. 4:
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til hovedkassereren. Erlagt kontingent tilbage betales ikke.

 § 8: Urafstemning

Stk. 1:
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henvise ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning.

Stk. 2:
Afstemningen sker på særlige stemmesedler. Stemmesedlen lægges i en kuvert hvorpå intet er anført. Denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der, for at stemmesedlen kan være gyldig, skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse og tilbagesendes klubbens revisorer inden 8 dage fra udsendelsen. Kuverterne med stemmesedlerne må først åbnes, når de med medlemsnummer, navn og adresse forsynede kuverter er fjernet. Optællingen, der er åben for alle medlemmer foretages af klubbens revisorer. Optællingsstedet bekendtgøres i forbindelse med udsendelsen af stemmesedlerne.

Stk. 3:
En urafstemning er i ethvert forehold klubbens højeste myndighed. Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.


 § 9: Generalforsamlinger

§ 9a: Ordinær generalforsamling

Stk. 1:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres på anden vis.

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, skiftevis Jylland-Fyn-Sjælland. Dato og mødested fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres efter bestyrelsens afgørelse i medlemsbladet eller pr. brev senest 12 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3:
Forslag til behandling på generalforsamlingen tilstilles skriftligt klubbens sekretær senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmerne skal senest 10 dage før generalforsamlingen have skriftlig meddeles om indkomne forslag.

Stk. 4: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af mindst 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsen forelægger den udsendte beretning til godkendelse.
 4. Bestyrelsen forelægger det udsendte og reviderede regnskab til 
  godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse).
 5. Dressurudvalget forelægger den udsendte beretning til godkendelse.
 6. Udstillingsudvalget forelægger den udsendte beretning til godkendelse.
 7. Uddannelsesudvalget forelægger den udsendte beretning til godkendelse.
 8. Øvrige udvalg (efter bestyrelsens afgørelse) fremlægger mundtlig beretning til orientering.
 9. Resultatet af valgene til bestyrelse, udstillingsudvalg, dressurudvalg, uddannelsesudvalg samt revisorer offentliggøres.
 10. Supplerende valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, udstillingsudvalg, dressurudvalg, uddannelsesudvalg og revisorer i det omfang, der til det ordinære valg under § 11A stk. 3 ikke har været opstillet tilstrækkelig mange kandidater.
 11. Behandling af indkomne forslag. Rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen og godkendes af dirigenten.
 12. Eventuelt.

Stk. 5:
Vedtagelser på generalforsamlingen (bortset fra lovændringer jvf. § 16) sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af generalforsamlingen enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

Stk. 7:
Ved valg kan ikke besættes mere end 1 post, og bestyrelsesposten har fortrinsret for udvalg og revisorer

 § 9b: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:

 1. når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
 2. når en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal beslutter det, eller
 3. når mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 2:
Ved beslutning eller begæring af ekstraordinær generalforsamling må de spørgsmål, der ønskes behandlet, angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles.

Stk. 3:
Bestyrelsen skal indvarsle ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse senest 4 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4:
Vedtagelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af den ekstraordinære generalforsamling enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

 § 10: Hovedbestyrelsen

§ 10a: Sammensætning, møder og konstituering

Stk. 1:
Hovedbestyrelsen består af:

 1. Den til enhver tid siddende bestyrelse og
 2. de i regionerne udpegede hovedbestyrelsesrepræsentanter
  ( 1 repræsentant fra hver region)
 3. dressur- udstillings- og uddannelsesudvalgenes medlemmer.

Stk. 2:
Bestyrelsen forpligter sig til at sammenkalde hovedbestyrelsen til minimum 1 ordinært møde årligt. Indkaldelsen skal ske senest 6 uger før mødet. Forslag skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før mødet.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes 1 uge før mødet.

Stk. 3:
Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder kan afholdes, når bestyrelsen eller  mindst 1/3 af regionerne finder det nødvendigt. Ved beslutning eller begæring af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde må de spørgsmål, der ønskes behandlet angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt senest 2 uger efter begæringens modtagelse med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 4:
Klubbens formand er automatisk formand for hovedbestyrelsen, der i øvrigt selv fastsætter sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende.

Stk. 5: 
Over forhandlingerne fører bestyrelsens sekretær en protokol, der oplæses og godkendes på hovedbestyrelsesmødet.

 § 10b: Hovedbestyrelsens opgaver

Stk. 1:
Det er hovedbestyrelsens hovedopgave at virke som formidler af samarbejdet mellem regionerne, udvalgene og bestyrelsen.

Stk. 2:
Hovedbestyrelsen behandler forslag til aktivitetsrammer og skal herunder tilstræbe, at tilbuddene til medlemmerne på landsbasis bliver så ensartede som muligt, samtidigt med at specielle lokale forhold og behov tilgodeses i rimeligt omfang.

Stk. 3:
Hovedbestyrelsen skal inspirere regionerne og udvalgene i deres arbejde og virke som idéformidler dem imellem.

 § 11: Bestyrelsen

§ 11a: Bestyrelsen, valg og konstituering

Stk. 1:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Stk. 2:
På ulige år vælges 3 og lige år 2 bestyrelsesmedlemmer, således at samtlige får en toårig virkeperiode. Genvalg kan finde sted. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK.

Stk. 3:
Opstilling af kandidater sker således:

 1. Kandidatforslag skal være skriftlig og være bestyrelsens sekretær i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Et eller flere stemmeberettigede medlemmer har ret til at foreslå kandidater.
 2. Ønsker et bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller en revisor at modtage genvalg, betragtes vedkommende som genopstillet, såfremt skriftlig tilkendegivelse herom er bestyrelsens sekretær i hænde inden fristen for kandidatforslag.
 3. Umiddelbart og senest 1 uge efter fristens udløb meddeler sekretæren de foreslåede kandidater, hvem der er foreslået.
 4. De af de foreslåede kandidater, der inden 6 uger før generalforsamlingen skriftligt overfor sekretæren har bekræftet, at de er villige til at modtage valg, betragtes hermed som opstillede.
 5. Hvis der ved fristens udløb ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til kandidater, bør den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater. Hvis dette ikke er muligt tages §9 i anvendelse.

Stk. 4:
Stemmesedler skal være samtlige stemmeberettigede i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne returneres til klubbens revisorer. For at komme i betragtning ved optællingen, skal stemmesedlerne være modtaget af revisorerne senest 2 dage før generalforsamlingen, stemmesedlerne skal for at være gyldige være lagt i kuvert, hvorpå intet er anført. denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse.

Stk. 5:
Optællingen af stemmesedlerne foretages før generalforsamlingens start af klubbens revisorer. Optælling af stemmer til valg af revisorer kontrolleres af klubbens formand. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 6:
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, bliver vedkommende i denne, i det udtrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Stk. 7:
For både et ordinært bestyrelsesmedlem samt suppleanter frafald udskrives der suppleringsvalg til bestyrelsen for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

Stk. 8:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Stk. 9:
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

Formand,
Næstformand,
Sekretær,
Kasserer,
samt en repræsentant til henholdsvis dressur, uddannelses- og udstillingsudvalgene,
regionsrepræsentant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 
§ 11b: Bestyrelsens opgaver

Stk. 1:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 2:
Bestyrelsen behandler og godkender indstillinger fra udvalgene

Stk. 3:
Bestyrelsen udarbejder efter indstillinger fra udvalgene og regionsbestyrelserne forslag til aktivitetsrammer til behandling fra hovedbestyrelsesmøderne.

Stk. 4:
Bestyrelsen udgiver diverse publikationer bl.a. medlemsbladet, hvortil der kan ansættes en ansvarshavende redaktør.

Stk. 5:
Bestyrelsen vælger Spaniel Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsentantskab

Stk. 6:
Bestyrelsen tegner klubben overfor myndigheder, organisationer og enkeltpersoner uden for klubben.

Stk. 7:
Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til bearbejdelse af særlige spørgsmål og kan ansætte arbejdskraft til varetagelse af opgaverne.

Stk. 8:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres kartotek over medlemmerne, herunder regionstilhørsforhold og hundens race.

Stk. 9:
Det påhviler en i utide afgået bestyrelse at sørge for, at en forretningsbestyrelse på mindst 3 personer viderefører klubbens anliggender, indtil nyvalg har fundet sted.

 
§ 12: Regnskab og revision

§ 12a: regnskab

Stk. 1:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2:
Klubbens kasserer fører regnskab over klubbens udgifter og indtægter samt formue.

Stk. 3:
Bestyrelsen er, indtil der er givet decharge (ansvarsfritagelse) på den ordinære generalforsamling, ansvarlig for klubbens regnskab, herunder at dette løbende føres forsvarligt og efter almindelige forretningsprincipper.

Stk. 4:
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 § 12b: Revision

Stk. 1:
Revisionen består af 2 valgte medlemmer som revisorer.

Stk. 2: 
Revisorer og suppleanter vælges for en etårig periode.

Stk. 3:
Opstilling af kandidater som revisorer sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen, jvf. § 11a stk. 3.

Stk. 4:
Valg af revisorer sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

Stk. 5:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til revisorer, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

Stk. 6:
Tidsfrister for revidering af regnskabet fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med revisorerne.

 § 13: Dressur- Udstillings- og Uddannelsesudvalgene

§ 13a: Valg og konstituering

Stk. 1:
Hvert udvalg består af 3 medlemmer.

Stk. 2:
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til indtræden i hvert udvalg.

Stk. 3:
De 2 andre medlemmer af hvert udvalg vælges for en toårig periode. Der vælges 1 medlem hvert år.

Stk. 4:
Til hvert udvalg vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Når en suppleant indtræder i et udvalg, bliver vedkommende i dette i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

Stk. 5:
Opstilling af kandidater sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 3.

Stk. 6:
Valg til udvalgene sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

Stk. 7:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til medlemmer og suppleanter, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

Stk. 8:
For både et ordinært udvalgsmedlem valgt af generalforsamlingen samt suppleanters frafald, udskrives der ekstraordinært suppleringsvalg ved urafstemning til udvalget for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg til bestyrelsen – dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

Stk. 9:
Hvert udvalg konstituerer sig med et medlem som formand. Udvalgsmedlemmerne fordeler i øvrigt selv opgaverne mellem sig og fastsætter selv deres forretningsordener.

Stk. 10:
Udvalgene fører en forhandlingsprotokol over arbejdet som underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer. Udskrift af forhandlingsprotokollen tilstilles bestyrelsen.

Stk. 11:
Beretningen om udvalgenes arbejde mellem de ordinære generalforsamlinger tilstilles klubbens formand senest 4 uger før den ordinære generalforsamling, og udsendes af bestyrelsen sammen med formandens beretning til klubbens medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen.

 § 13b: Dressurudvalgets opgaver

Stk. 1:
Dressurudvalget afholder Spaniel Klubbens officielle markprøver under hensyntagen til ønsker fra regionerne og afholder andre arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 2:
Dressurudvalget bistår med koordination ved afholdelse af prøver på regionsplan og vejleder de regionale arrangører.

Stk. 3:
Dressurudvalget udarbejder ideer og forslag til vedligeholdelse og udvikling af dressur- og prøveaktiviteter, og afgiver indstilling herom til bestyrelsen.

Stk. 4:
Dressurudvalget varetager arbejdsopgaver vedrørende dressur og prøver efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 5:
Dressurudvalget administrerer Spaniel Klubbens vildtfond.

 
§ 13c: Udstillingsudvalgets opgaver

Stk. 1:
Udstillingsudvalget afholder Spaniel Klubbens certifikatudstillinger under hensyntagen til ønsker fra regionerne og afholder andre arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 2:
Udstillingsudvalget bistår med koordination ved afholdelse af skuer o. lign. på regionsplan og vejleder de regionale arrangører.

Stk. 3:
Udstillingsudvalget godkender og instruerer udstillings- og skueledere til sikring af, at reglerne for udstillinger og skuer overholdes.

Stk. 4:
Udstillingsudvalget indstiller til bestyrelsen personer, som ønskes uddannet som udstillingsdommere, og yder praktisk bistand ved dommeruddannelsen.

Stk. 5:
Udstillingsudvalget forestår kurser og seminarer for dommere, ringpersonale, skueledere o. lign. i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinier.

Stk. 6:
Udstillingsudvalget bearbejder ideer og forslag til vedligeholdelse af aktiviteter vedrørende udstillinger, skuer og lignende og afgiver indstilling herom til bestyrelsen

Stk. 7:
Udstillingsudvalget varetager arbejdsopgaver vedrørende udstillinger, skuer o. lign. efter aftale med bestyrelsen.

§ 13d: Uddannelsesudvalgets opgaver

Stk. 1:
Uddannelsesudvalget godkender og instruerer prøveledere til sikring af, at godkendte prøveregler nøje overholdes.

Stk. 2:
Uddannelsesudvalget forestår uddannelsen og efteruddannelsen af trænere og fører fagligt tilsyn med træningen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier.

Stk. 3:
Uddannelsesudvalget godkender instruktører fra andre klubber til træning, hvor der i forvejen ikke findes uddannede spanieltrænere. Indstillingen skal ske til Uddannelsesudvalget.

Efter godkendelse skal instruktøren deltage i Spaniel Klubbens førstkommende seminar.

Stk.4:
Dressurudvalget udarbejder forslag til bestyrelsen om indstilling/uddannelse som prøvedommere.

 § 14: Regionerne

§ 14a: Regionsopdeling

Stk. 1:
Spaniel Klubben er geografisk opdelt i et antal regioner.

Stk. 2:
Efter forhandling med de implicerede regioner og hovedbestyrelsen bestemmer bestyrelsen de geografiske grænser mellem regionerne, ligesom de kan oprette og nedlægge regioner efter forhandling med nævnte instanser.

Stk. 3:
Et medlems tilhørsforhold afgøres af medlemmets adresse i henhold til klubbens regionsopdeling. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. Ethvert medlem af Spaniel Klubben kan uanset regionstilhørsforholdet deltage i enhver regions arrangementer.


 § 14b: Formål

Regionernes formål er på lokalt/regionalt plan at fremme avl og anvendelse af spaniels ved afholdelse af forskellige aktiviteter i overensstemmelse med klubbens formål jvf. § 3.


§ 14c: Regionsbestyrelser

Stk. 1:
Hver region ledes af en regionbestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer. Valget sker på årlige regionsgeneralforsamlinger. Antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af regionsgeneralforsamlingerne. Regionsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet der på lige årstal vælges et lige antal medlemmer og ulige årstal et ulige antal.

Stk. 2:
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Når en suppleant indtræder i regionsbestyrelsen, forbliver vedkommende i denne i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

Stk. 3:
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer regionsbestyrelsen sig med:

Formand,
Sekretær,
Kasserer,
Hovedbestyrelsesrepræsentant
Trænerkontakt.

Stk. 4:
Regionsbestyrelsen kan supplere sig med arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 5:
Regionsbestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over sit arbejde. Forhandlingsprotokollen underskrives af de på regionsbestyrelsesmødet deltagende medlemmer.

 
§ 14d: Opgaver

Stk. 1:
Regionsbestyrelsen varetager den daglige ledelse af regionerne – herunder planlægning og udførelse af regionernes aktiviteter i overensstemmelse med de fastlagte prøve- og udstillingsreglementer og andre regler.

Stk. 2:
Forslag til afholdelse af markprøver og certifikatudstillinger kan indsendes til henholdsvis dressur- og udstillingsudvalgene.

Stk. 3:
Brugsprøvetræningen gennemføres af de af dressurudvalget uddannede trænere. Afholdelsen koordineres af træner og regionsbestyrelse (trænerkontakt) for så vidt angår tid og sted. Træneren afregner med regionskassereren.

 
§ 14e: Regnskab og revision

Stk. 1:
Regionernes regnskabsperiode går fra 1.1 til 31.12. Regionskassereren fører regnskabet over regionens aktiviteter. Afskrift af det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte på regionsgeneralforsamlingen og sendes til klubbens bestyrelse.

Stk. 2:
Regionens regnskab revideres af 1-2 revisorer, som vælges på regionsgeneralforsamlingen for en etårig periode.

 § 14f: Regionsgeneralforsamling

Stk. 1:
Den årlige regionsgeneralforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel i klubbens medlemsblad og afholdes i januar måned.

Stk. 2:
Stemmeberettigede og valgbare er alle regionens medlemmer (jvf. § 14a stk. 3), der opfylder betingelserne i § 5 stk. 1.

Stk. 3:
Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
 4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab for meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse).
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 1-2 revisorer.
 8. Eventuelt.

Stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Stk. 5:
Vedtagelse o
g valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Stk. 6:
Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

 
§ 15: Disciplinærsager

Stk. 1:
Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem bestyrelsen og de implicerede parter, fremsendes til DKK’s disciplinærnævn og kan ikke indbringes for generalforsamlingen eller andre af klubbens instanser. “Dog kan Spaniel Klubbens bestyrelse ikende et medlem advarsel eller misbilligelse, jf. betingelse i DKK’s love §24 og §25″ Kun sådanne sager, der ifølge DKK´s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles.

Stk. 2:
Bestemmelsen i stk. 1 medfører ikke dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger.


§ 16: Ændring af love

Stk. 1:
Lovændringer kan kun foretages, når de er vedtaget med mindst 2/3 af majoritet på en generalforsamling.

Vedtagelse sker under hensyntagen til DKK´s godkendelse.

Bestyrelsen eller samme majoritet kan begære lovændringerne til urafstemning, jvf. § 8.


§ 17: Deling af klubben

Stk. 1:
Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK´s love.

Stk. 2:
Den oprindelige klubs ejendele, formue, gældsforpligtelser osv. deles mellem de fremkomne klubber forholdsmæssigt efter medlemmers opdeling.


 § 18: Ophævelse af klubben

Klubben kan kun ophæves, når et på en i medlemsbladet udsendt dagsorden opført forslag herom bliver vedtaget på en generalforsamling med 75% af de afgivne stemmer samt stadfæstet ved en efterfølgende urafstemning, der samtidig afgør anvendelsen af klubbens formue, der dog kun må anvendes i hundesagens tjeneste.

 
§ 19: Overgangsbestemmelser

Lovene træder i kraft efter godkendelse af DKK samt ved urafstemning blandt Spaniel Klubbens stemmeberettigede medlemmer med forventet ikrafttrædelse 1.1. 1985, hvorefter valg til bestyrelse og respektive udvalg foregår på den i de nye loves førstkommende generalforsamling, således at der afgår efter tur 3 medlemmer fra bestyrelsen, samt 1 fra hvert af udvalgene. Valg til regionsbestyrelserne foregår efterfølgende januar 1986, således at valgte medlemmer ved regionsgeneralforsamlingerne oktober/november er valgt for den nævnte periode.
Lovene er senest revideret juli 2004 efter godkendelse af Dansk Kennel Klub.